Bioprodukty a biopotraviny – co tyto pojmy znamenají?

Bio trh se šíří celkem rychle nejen v České republice, ale i po celém světě. Nejvíce se tento směr začal rozvíjet od roku 2020. Je to z toho důvodu, že se klade stále větší pozornost na životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin. Co však přesně znamená pojem biopotravina a jak se pozná bioprodukt?

Tradiční vs. Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství se od tradičního liší využíváním ekologických nástrojů k produkci ovoce a zeleniny a tam, kde je to možné, podporováním a využíváním přírodních řešení. Je zde značná řada možností, jako vyloučení syntetických hnojiv a pesticidů, používání systému střídání plodin a smíšených pěstebních technik pro zlepšení výnosu půdy, dále respekt a podpora biologické rozmanitosti. Všechna tato opatření pomáhají omezit negativní dopad na životní prostředí a zachovat kvalitu vody a ovzduší.

Používání organických hnojiv k výživě půd a zavlečení hmyzu a pomocných mikroorganismů, schopných přirozeně působit proti množení a šíření parazitů a škůdců, kteří mají negativní dopad na pěstované plodiny, zajišťuje, že sklizeň, a tedy konečný produkt, je chráněn před potenciálně škodlivými látkami. Stručně řečeno, je to zkrátka to, co dělá potraviny právě biopotravinami.

O ekologickém zemědělství hovoříme i v odvětví živočišné výroby, jestliže hospodáři svá zvířata krmí produkty pěstovanými podle pravidel ekologického zemědělství. Ekologická farma zajišťuje kontrolu jak nad prostorem, vzduchem, tak i krmivem a zároveň považuje používání antibiotik za nadbytečné. Jinými slovy, organické maso na trhu obvykle neobsahuje antibiotika. Masivní používání antibiotik je navíc neslučitelné s právem označování potravin jako bio. Pokud je povoleno mírné a příležitostné používání léčivých přípravků pro zachování zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zůstávají pravidla v ekologické oblasti velmi přísná. Jde konkrétně o pevně stanovenou dobu, která musí uplynout, než bude odvozený produkt uveden na trh.

Akvakultura a ekologický rybolov usměrňují přísná pravidla používání vhodného krmiva a zdravého prostředí, které výrazně snižuje riziko kontaminace.

Bioprodukty

Ekologický sektor reguluje specifická legislativa platná na evropské úrovni, která umožňuje spotřebiteli jednoznačně identifikovat certifikované produkty.

Právní předpisy EU se rovněž vztahují na produkty dovážené ze třetích zemí a uváděné na trh v Unii jako ekologické. V každé evropské zemi odpovídá příslušný orgán za dohled nad dodržováním pravidel a předpisů pro ekologické produkty a organizaci kontrolního systému pro hospodářské subjekty v tomto odvětví na svou vlastní zodpovědnost. Kontrolní síť zajišťuje zásahy veřejných a/nebo soukromých subjektů pro pravidelné kontroly ve výrobních oblastech. Například italské ministerstvo zemědělství, potravinářství a lesnictví poskytuje seznam orgánů oprávněných kontrolovat ekologické zemědělství na tomto odkazu.

Každý členský stát Evropské unie musí každoročně předkládat Komisi zprávu o výsledcích provedených kontrol a přijatých opatřeních v případě nesrovnalostí.

Získání a následné udržení ekologické (bio) certifikace v průběhu času vyžaduje absolvování různých kontrol, prvotních a následně každoročních, kterým se zemědělci, zpracovatelé a obchodníci podrobují nad rámec standardních požadavků stanovených legislativou o potravinářských výrobcích.

Zvláštní pozornost je věnovaná právě označování. Ekologické logo EU – bílé hvězdy ve tvaru listu na zeleném pozadí – lze použít pouze na potraviny, které obsahují alespoň 95 % organických složek a splňují přísné normy od výroby až po skladování. Vedle loga se uvádí kód kontrolního orgánu a místo pěstování použitých surovin.

Od 1. ledna 2022 platí nová legislativa EU pro ekologické zemědělství, jejímž cílem je učinit dodavatelské řetězce ještě bezpečnějšími a posílit důvěru spotřebitelů v této oblasti. Spotřebitelé mají stále větší zájem o nákup bio, což je trend, který je celkem rychle přijali i velcí maloobchodníci.

Everli

Zveřejněno Everli

Novinky ze světa online nakupování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *